کارنتین یا ال کارنتین چه کمکی به بدنسازی میکند؟

کارنتین یا ال کارنتین چه کمکی به بدنسازی میکند؟

کارنتین یا ال-کارنتین از اسیدهای آمینه لیزین و متیونین ساخته شده و موجب آزاد سازی انرژی از یاخته ها یا سلول های چربی می‌شود. این ماده موجب انتقال اسیدهای چرب به داخل میتوکندری می‌شود. کارنیتین در بافت عضلات و کبد ساخته می‌شود.

وظیفه اصلی کارنیتین

در بدن کمک به سوخت و ساز وتبدیل غذا به انرژی می‌باشد. کارنیتین این عمل را از طریق انتقال اسیدهای چرب بلند زنجیره به داخل میتوکندری ها جهت “بتااکسیداسیون” آن‌ها انجام می‌دهد. از طرف دیگر مصرف چربی‌ها به عنوان منبع انرژی موجب صرفه جویی در مصرف گلیگوژن عضلات گردیده و با حفظ ذخایر گلیکوژن به تأخیر در بروز خستگی ورزش کار می‌انجامد.

لیزین” یکی از بیست اسید آمینه های  اصلی یاخته ها یا سلول های زنده است. که در بیوسنتز پروتئین ها استفاده می شود. که با هدف تحریک هورمون رشد مورد استفاده قرار گرفته‌است. “میتیونین” اسید آمینه های که در ساختار پروتیین ها یافت می‌شود.

راکیزه یا میتوکندریا“، در یاخته ها (سلول)، اندامکی است که وظیفه آن تنفس سلولی و نوعی اندامک انتقال انرژی است که موجب می‌شوند انرژی شیمیایی موجود در مواد غذایی با عمل فسفوریلاسیون اکسیداتیو، به صورت پیوندهای پرانرژی فسفات (آدنوزین تری فسفات) ذخیره شود.

فسفوریلاسیون اکسیداتیو” فرایندی آنزیمی است که طی آن مولکول ADP به کمک انتقال الکتروناز، یک پیش ماده به اکسیژن مولکولی، فسفرگیری کرده و ATP تولید می‌شود.

آ. ت. پ، آدنوزین تری فسفات یا (ATP)، نوکلئوتیدی است که درسلولها به عنوان حامل انرژی بکار می‌رود.

نوکلئوتیدها

مولکول‌های ترکیب‌های آلی (ارگانیک) هستند که مونومر (تکپار) و یا پیش‌واحد اسیدهای نوکلئیک به حساب می‌آیند،
مانند: (دی‌ان‌ای DNA) (اسید دئوکسی ریبونوکلئیک)، و (آران‌ای RNA) (اسید ریبونوکلئیک)

آدنوزین فسفات که ترکیب شیمیایی خاصی است، در تمام جانداران برای تبدیل انرژی به کار می‌رود. آدنوزین تری فسفات با انتقال انرژیش به مولکولهای دیگر، گروه انتهایی فسفات خود را از دست داده و به آدنوزین دی فسفات (آ.د.پ) تبدیل می‌شود یا اینکه با از دست دادن دو گروه فسفات (PP۱)، به آدنوزین مونو فسفات (آ.م.پ) تغییر می‌یابد، که این فراورده‌ها نیز مجدا می‌توانند با کسب فسفات به آ.ت.پ تبدیل شوند

نویسنده مایان ذات پرو