پشت بازو هالتر رو میز زیر سینه (دیدگاه هالتر شیب منفی)

Decline lying barbell triceps extension

آموزش حرکت پشت بازو هالتر رو میز زیر سینه (دیدگاه هالتر شیب منفی) به طور اختصاصی از وب سایت فیزیک پرو

پشت بازو هالتر روی میز زیر سینه (دیدگاه هالتر شیب منفی)

پشت بازو هالتر روی میز زیر سینه (دیدگاه هالتر شیب منفی)

پشت بازو هالتر روی میز زیر سینه (دیدگاه هالتر شیب منفی)

پشت بازو هالتر روی میز زیر سینه (دیدگاه هالتر شیب منفی)

 

پشت بازو هالتر روی میز زیر سینه (دیدگاه هالتر شیب منفی)

پشت بازو هالتر روی میز زیر سینه (دیدگاه هالتر شیب منفی)

برای مشاهده آموزش های بیشتر برروی لینک زیر کلیک کنید.

آموزش حرکات بدنسازی