قهرمانی مسعود ذات پرور در مسابقات اتریش در سال ۲۰۱۳

قهرمانی مسعود ذات پرور در مسابقات اتریش در سال ۲۰۱۳