آموزش حرکت پشت بازو دمبل روی میز شیبدار

فیلم آموزش حرکت پشت بازو دمبل روی میز شیبدار توسط مسعود ذات پرور به طور اختصاصی از وب سایت فیزیک پرو

حرکت پشت بازو دمبل روی میز شیبدار از زاویه دیگر