آسیب شناسی مفاصل شانه، آرنج و مچ دست

لایو مشترک مسعود ذات پرور و آقای دکتر افشار در مورد آسیب شناسی مفاصل شانه، آرنج و مچ دست در ورزش بدنسازی

منبع وب سایت فیزیک پرو